Workshop om åpne data i Trondheim, 13.02.2020

1 minute read

13de februar 2020 arrangerte Trondheim kommune et dialogseminar på mulig åpning av datasett. Det var deltakere fra ulike enheter i kommunen, næringslivet og SINTEF. Noen av de områdene hvor det er relevant å åpne data beskrives under. Merk at alle data må anonymiseres.

Lønn og HR: Kommunen har bl.a. data på kompetanse, opplæringsplaner, rekruttering, lønn med refusjon/tillegg, fravær og nærvær samt arbeidsmiljøundersøkelser. Det er interesse for disse dataene da de f.eks. kan

  • Gi bedre budsjettering, prognoser, etc.
  • Støtte lønnsforhandlinger ved å gi verktøy som gjør prosessen hurtigere og enklere (bedre data for begge parter: krav fra ansatte/fagforeninger, forslag fra enhetsledere, første og siste tilbud, …) samt “simuleringer” av prognoser og konsekvenser
  • Støtte håndtering av streik (levere tjenester med mindre bemanning og gi informasjon)

Finansdata: Dette er f.eks. regnskapsdata, prognoser, budsjettdata og resultatdata. Rådata er mest interessant, men det er en del støy på detaljnivå som er avhengige av hvordan regnskapet føres. Slike data kan bl.a. gi

  • Bedre økonomiprediksjon og støtteverktøy som viser konsekvenser (årsverk, etc.)
  • Bedre prognoser. Økt spesped i barnehage kan f.eks. gi økt spesped i skole noen år senere
  • Sammenligning med andre byer – bl.a. i forhold til FNs bærekraftsmål
  • Kopling av bærekraftsmål og budsjettering.
  • Interaksjon med innbyggere, næringsliv og frivillighet rundt økonomi

Demografidata: Dette er data fordelt på år, bydeler og gater. Det kan også være prognoser (bl.a. basert på byplan som går 5 år fremover). Man trenger rådata og ikke aggregerte tall. Dette er meget interessante data som gir innblikk i demografiutviklingen