For information in English, click here.

Hva er SamÅpne?

SamÅpne er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor under FORKOMMUNE-programmet til Forskningsrådet. Prosjektet er 3-årlig med oppstart 1. juni 2019. Prosjektpartnere er Trondheim kommune (prosjekteier), Bodø kommune og SINTEF (prosjektleder, forskningspartner).

Prosjektet mål er å bidra til at kommuner kan etablere kostnadseffektive og standardiserte prosesser for åpning og forvaltning av innovasjonsfremmende åpne data, og “knekke koden” for å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom samskaping basert på åpne data.

Bakgrunn

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spille en nøkkelrolle i å fremme slik innovasjon, men for å ta ut dette potensialet må viktige barrierer overkommes. Utfordringene er relatert til åpning av data, interkommunalt samarbeid på åpning av data og samskaping av innovasjonsideer.

Forskningsbehov

Kommunene trenger prosesser, metoder og verktøy som støtter kostnadseffektiv åpning av innovasjonsfremmende data, samt metoder og retningslinjer for samskaping av nye moderne tjenester basert på slike data. Kommunene trenger også forvaltnings- og forretningsmodeller for data som støtter opp om innovasjon. Forskningsspørsmålene som skal besvares er:

  • Hvilke barrierer hindrer kommunene i å åpne data som fremmer innovasjon?
  • Hvordan kan forvaltning av åpne data integreres i kommunenes virksomhet?
  • Hvordan kan fasilitering av innovasjon med åpne data integreres i kommunenes virksomhet?

Fremgangsmåte

Overordnet idé
Overordnet idé for SamÅpne

Prosjektet skal etablere og spre ny kunnskap om problemstillingene nevnt over. Trondheim og Bodø kommune skal samarbeide med næringsliv, frivillige organisasjoner og forskning (SINTEF) for å skape gode løsninger. Åpning av data vil samordnes på tvers av kommuner og prøves ut. Prosjektet vil etablere en digital arena og teste ut metoder, modeller og verktøy for bruk av åpne data og samskaping. Næringsliv, innbyggere og frivillige organisasjoner vil involveres i utprøvinger, intervjues og delta i spørreundersøkelser. Metoder, modeller og verktøy vil iterativt forbedres basert på evalueringer. I tillegg skal interkommunalt samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling fasiliteres gjennom følgebyene Fredrikstad, Gjesdal, Larvik, Stavanger, Drammen, Oslo og Kristiansand, og gjennom eksisterende nettverk som KS, SCN (Smart City Norway) og OASC (Open Agile Smart Cities).

Kontaktpersoner

Ola Eirik Klingen: ola-eirik.klingen@trondheim.kommune.no Shanshan Jiang: shanshan.jiang@sintef.no